کاربران برتر گیت‌هاب

این جدول فعال ترین کاربران ایرانی در گیت‌هاب است. شما می توانید آنها را بر اساس ویژگی‌های مختلف مرتب کنید.

رتبه
کاربر
دنبال‌کنندگان
مشارکت‌های عمومی
مجموع ستاره‌ها
تعداد مخزن‌ها
مخزن‌های مشارکت‌شده
زبان‌های برنامه‌نویسی
۱
۱۰۶۳
۵۶۸۹
۱۲۶۴۷
۸۵
۹۳
Jupyter Notebook
Less
Vim script
۲
۱۹
۵۶۱۲
۲۷
۷۸
۸
JavaScript
CSS
Vue
۳
۱۵۴
۵۲۹۰
۱۱۰۴
۱۳۳
۹۰
Python
Jupyter Notebook
Dart
۴
۲۴۰۷
۳۹۵۷
۷۲۱
۲۹۶
۱۱۰
C
C++
Objective-C
۵
۱۶۵
۳۹۰۶
۲۷۱
۹۵
۱۹
PHP
Blade
Java
۶
۲۵۵
۳۵۳۲
۱۴۹
۵۳
۱۵
Java
PHP
Shell
۷
۵۹۰
۳۲۷۱
۸۹۷
۱۹۷
۹۳
C
Assembly
C++
۸
۴۳۳
۲۶۵۸
۲۹۲
۲۲۰
۳۹
C++
C#
C
۹
۷۵
۲۳۱۳
۲۳
۸۰
۴۳
۱۰
۱۵۷
۲۱۵۳
۹۱
۵۰
۲۰
Java
Groovy
CSS
۱۱
۴۰
۲۰۶۵
۱۴۲
۱۸
۱۲۹
Vue
JavaScript
Java
۱۲
۳۹
۲۰۴۱
۳۷
۴۹
۱۰
Haxe
Java
ActionScript

نکته: اگر کاربری می‌شناسید که به سایت اضافه نشده‌است، می‌توانید آن‌ها را از صفحه ثبت کاربران اضافه کنید.