کاربران برتر گیت‌هاب

این جدول فعال ترین کاربران ایرانی در گیت‌هاب است. شما می توانید آنها را بر اساس ویژگی‌های مختلف مرتب کنید.

رتبه
کاربر
دنبال‌کنندگان
مشارکت‌های عمومی
مجموع ستاره‌ها
تعداد مخزن‌ها
مخزن‌های مشارکت‌شده
زبان‌های برنامه‌نویسی
۱
۱۹
۱۱۱۱۲
۲۷
۷۸
۱۲
JavaScript
CSS
Vue
۲
۱۰۹۵
۶۰۰۹
۱۲۶۴۰
۸۳
۱۰۲
Jupyter Notebook
Less
Vim script
۳
۱۷۲
۵۲۳۶
۱۱۱۶
۱۳۷
۸۹
Python
Jupyter Notebook
Dart
۴
۱۶۸
۴۱۲۳
۲۹۹
۱۰۲
۲۳
JavaScript
Java
Python
۵
۲۴۹۰
۳۹۸۸
۷۳۰
۲۹۷
۱۱۱
C
C++
Objective-C
۶
۲۶۸
۳۸۵۷
۱۵۲
۵۵
۱۵
Java
PHP
Shell
۷
۴۳۵
۲۵۵۶
۲۹۸
۲۲۵
۴۱
C++
C#
C
۸
۶۰۹
۲۵۵۴
۹۱۲
۲۰۲
۸۷
C
Assembly
C++
۹
۱۰۹
۲۴۳۱
۲۳
۳۲
۳
Jupyter Notebook
Python
۱۰
۶۰
۲۴۲۸
۳۶
۳۶
۱۵
TypeScript
HTML
SCSS
۱۱
۲۵
۲۴۱۲
۲۲
۴۴
۳
JavaScript
HTML
۱۲
۷۸
۲۲۵۹
۲۳
۸۶
۳۹

نکته: اگر کاربری می‌شناسید که به سایت اضافه نشده‌است، می‌توانید آن‌ها را از صفحه ثبت کاربران اضافه کنید.