عکس Ashkan Moghaddas

Ashkan Moghaddas

آمار

۲۱۸۵
(رتبه ۳۸)
تعداد ستاره‌های کل
۴
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

CSS
HTML
Python
JavaScript
PHP
Hack
Shell