عکس tje3d
PHP Telegram Bot API, Supports Laravel. You'll love it.PHP
موضوع‌ها
۰
فورک‌ها
۲
ستاره‌ها
۵
تاریخ ایجاد
۲۰ اسفند ۱۳۹۵
آخرین بروزرسانی
بیشتر از ۴ سال قبل
لایسنس
MIT License

Telegram Bot API

PHP Telegram Bot API, Supports Laravel.

Installation

composer require tje3d/telegram

Laravel Only

Service Provider

Tje3d\Telegram\Laravel\TelegramServiceProvider::class

Facade

'Bot' => Tje3d\Telegram\Laravel\Facades\Bot::class

Publish Assets

artisan vendor:publish --tag=telegram

Will make a config file named telegram (config/telegram.php)

Examples

✔️ Initialize a Bot

$bot = new \Tje3d\Telegram\Bot($token);
$info = $bot->getMe();
print_r($info);

✔️ Set Web Hook

$bot->setWebhook('https://sld.tld');

✔️ Get Updates

$response = $bot->getUpdates();
...
$response = $bot->getUpdates($offset=0, $limit=100, $timeout=10); // Long pull

✔️ Send text message (known as sendMessage)

$bot->sendMethod(
  (new \Tje3d\Telegram\Methods\Text())
    ->text('test')
    ->chat_id($chatId)
);

⭐️ Or pass configuration as array

$bot->sendMethod(
  (new Tje3d\Telegram\Methods\Text(['text' => 'hi', 'chat_id' => $chatId]))
);

✔️ Keyboard

⭐️ Reply Keyboard

$bot->sendMethod(
  (new Tje3d\Telegram\Methods\Text)
    ->text('My Sample Text')
    ->chat_id($chatId)
    ->reply_markup(
      (new Tje3d\Telegram\Markups\ReplayKeyboardMarkup)
        ->row(function($handler){
          $handler->addButton(['text' => 'btn1']);
          $handler->addButton(['text' => 'my special button ⭐️']);
        })
        ->row(function($handler){
          $handler->addButton(['text' => 'WOW']);
        })
        ->row(function($handler){
          $handler->addButton(['text' => 'Hey this is third line!']);
        })
        ->row(function($handler){
          $handler->addButton(['text' => '1']);
          $handler->addButton(['text' => '2']);
          $handler->addButton(['text' => '3']);
          $handler->addButton(['text' => '4']);
        })
    )
);

image

⭐️ Inline Keyboard

$bot->sendMethod(
  (new Tje3d\Telegram\Methods\Text)
    ->text('My Sample Text')
    ->chat_id($testChatId)
    ->reply_markup(
      (new Tje3d\Telegram\Markups\InlineKeyboardMarkup)
        ->row(function($handler){
          $handler->addButton(['text' => 'btn1', 'url' => 'http://sld.tld']);
          $handler->addButton(['text' => 'my special button ⭐️', 'url' => 'http://sld.tld']);
        })
        ->row(function($handler){
          $handler->addButton(['text' => 'WOW', 'callback_data' => 'doSomethingSpecial']);
        })
    )
);

image

✔️ Photo, Audio, Video, Document ...

$bot->sendMethod(
  (new \Tje3d\Telegram\Methods\Photo)
    ->chat_id($chatId)
    ->photo(realpath('pic.png'))
);

...

$bot->sendMethod(
  (new \Tje3d\Telegram\Methods\Video)
    ->chat_id($chatId)
    ->video(realpath('video.mp4'))
    ->duration(10) // optional
    ->width(320) // optional
    ->height(320) // optional
);

...

$bot->sendMethod(
  (new \Tje3d\Telegram\Methods\Audio)
    ->chat_id($chatId)
    ->audio(realpath('video.mp3'))
    ->duration(30) // optional
    ->performer('tje3d') // optional
    ->title('Great music') // optional
);
...

✔️ ChatAction

$bot->sendMethod(
  (new \Tje3d\Telegram\Methods\ChatAction)
    ->chat_id($testChatId)
    ->typing() // Could be: upload_photo, record_video, upload_video, record_audio, upload_audio, upload_document, find_location
);

Exceptions

Throw's Tje3d\Telegram\Exceptions\TelegramResponseException if sendMethod failed.

try {
  $bot = new \Tje3d\Telegram\Bot($token);
  $response = $bot->sendMethod(
    (new \Tje3d\Telegram\Methods\Text())
      ->text($text)
      ->chat_id($chatId)
  );
} catch (TelegramResponseException $e) {
  print_r($e->response());
}

Contact me

You can contact me via Telegram or Email.