عکس Tran Nguyen Thuong Truong

Tran Nguyen Thuong Truong

Hello, I am Tran Nguyen Thuong Truong - a developer from VietNam. Hope to learn from guys!

Ho Chi Minh City - Viet Nam
International University - HCMIU
https://thuongtruonginc.wixsite.com/portfolio@thuongtruong1009
سازمان‌ها
عکس Persian Open Source Software Festival (POSSF)

آمار

۱۶۱
(رتبه ۳۸۰)
تعداد ستاره‌های کل
۲۲۵۳
(رتبه ۱۵)
مشارکت‌های عمومی
۲۹۰۷
(رتبه ۲۴)
مشارکت‌های کل
۱۳۲
(رتبه ۲)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۵۲
دنبال‌کنندگان
۲۰
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Vue
JavaScript
Java
TypeScript
CSS
HTML
PHP
Python
Shell
SCSS