موضوع‌ها
۱
فورک‌ها
۰
ستاره‌ها
۱۴
تاریخ ایجاد
۴ خرداد ۱۴۰۰
آخرین بروزرسانی
بیشتر از ۱ سال قبل
لایسنس
BSD 3-Clause "New" or "Revised" License

A persian (farsi, shamsi) date picker for flutter, inspired by material datetime picker.

A Flutter persian date picker inspired by material datetime picker and based on shamsi_date.

You can pick date / range date / Month / Year .

Screenshots

Date Picker Editable Date Picker Ranged Date Picker Seprate Header Date Picker Month Picker Year Picker Timeline Picker

Usage

Add it to your pubspec.yaml file:


dependencies:

alt_persian_datetime_picker: version

In your library add the following import:


import 'package:alt_persian_date_picker/alt_persian_date_picker.dart';

Here is an example how to use:


      TextButton(
       onPressed: () {
        DatePicker.showDatePicker(
         context,
         PickerEnum.month,
         theme: DatePickerTheme(
           noneSelectedItemColor: Colors.white,
           selectedItemColor: Colors.greenAccent,
           disableItemColor: Colors.redAccent),
         pickerModel: MonthPickerModel(
          startSelectedInitDate: 4,
          disables: [1, 5],
         ),
         onConfirm: (time) {
          print("Selected month is $time");
          _showToast(time);
         },
        );
       },
       child: Text("ماه"),
      ),

Date time picker parameters and events

Parameter Type Default Description
type PickerEnum Has 4 values( month , year , date , rangedate )
headerType HeaderType Has 3 values( seprated , mix , writable )
disable String or List<String> null Disable dates
theme DatePickerTheme You can add your style to each part of date picker
onConfirm Function(String) This event return a String date

##Pull request and feedback are always appreciated.

###Contact me with ali.tazik@gmail.com .