عکس Milad

Milad

Deimos
@highmobility
@slashmili

آمار

۱۲۸۸
(رتبه ۵۴)
تعداد ستاره‌های کل
۲۵۴
(رتبه ۳۹۰)
مشارکت‌های عمومی
۱۷۱۷
(رتبه ۷۷)
مشارکت‌های کل
۲۶
(رتبه ۵۱)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۱۵۰
دنبال‌کنندگان
۷۲
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Elixir
Scala
Python
Elm
Hack
Vim script
Lua
Shell
Java
HTML
CSS
PHP
JavaScript
Rust
Makefile