عکس sinabakh
Unofficial NodeJS implementation of Behpardakht Mellat Gateway API.JavaScript
موضوع‌ها
۰
فورک‌ها
۹
ستاره‌ها
۳۸
تاریخ ایجاد
۱۸ تیر ۱۳۹۶
آخرین بروزرسانی
حدود ۲ سال قبل
لایسنس
Other

Mellat Checkout:

npm version

Unofficial Behpardakht Mellat Gateway implementation in Node.JS

NOTICE: SUBJECT TO BACKWARD INCOMPATIBLE CHANGES (Due to under V1.0.0 version).

Installation

Install the package from npm or yarn.

NPM

npm install mellat-checkout

Yarn

yarn add mellat-checkout

Usage:

Create An Instance

Import the package:

const MellatCheckout = require('mellat-checkout');
// or (ES6):
import MellatCheckout from 'mellat-checkout';

Then create an instance:

const mellat = new MellatCheckout({
 terminalId: 'xxxxxxx',
 username: 'xxxxxxx',
 password: 'xxxxxxx',
 timeout: 10000, // Optional, number in millisecond (defaults to 10 sec)
 apiUrl: 'https://bpm.shaparak.ir/pgwchannel/services/pgw?wsdl', // Optional, exists (and may updated) in bank documentation (defaults to this)
});

// Initialize the client, this step is optional
// but gives you more control over your flow
// and speeds up the first (and just first) request.
mellat.initialize().then(function () {
 console.log("Mellat client ready")
})
.catch(function (error) {
 // you can retry here
 console.log("Mellat client encountered error:", error)
});

API

Payment Request:

mellat.paymentRequest({
 amount: 1000, // Payment Amount In Rials
 orderId: '12345678912', // OrderID Generated By You
 callbackUrl: 'https://call.back/mellat', // Payment Callback URL
 payerId: '0' // Optional
}).then(function (response) {
 if (response.resCode === 0) {
  console.log(response.refId);
  // Now redirect user to following address with post param
  // { RefId: response.refId }
  // https://bpm.shaparak.ir/pgwchannel/startpay.mellat
 } else {
  console.warn('Gateway Error: ', response.resCode);
 }
}).catch(function (error) {
 console.error(error);
});

Payment Verification:

mellat.verifyPayment({
 orderId: '12345678912', // OrderID Used In Payment Request
 saleOrderId: '12345678912', // Get From Payment Callback Post Params
 saleReferenceId: '5142510', // Get From Payment Callback Post Params
}).then(function (response) {
 if (response.resCode === 0) {
  console.log("Verified, Call settlePayment");
 } else {
  console.warn('Gateway Error: ', response.resCode);
 }
}).catch(function (error) {
 console.error(error);
});

Payment Settlement (Payment Finalization):

mellat.settlePayment({
 orderId: '12345678912', // OrderID Used In Payment Request
 saleOrderId: '12345678912', // Get From Payment Callback Post Params
 saleReferenceId: '5142510', // Get From Payment Callback Post Params
}).then(function (response) {
 if (response.resCode === 0) {
  console.log("Payment Is Done.");
 } else if (response.resCode === 45) {
  console.log("Payment Already Done(Settled Before).");  
 } else {
  console.warn('Gateway Error: ', response.resCode);
 }
}).catch(function (error) {
 console.error(error);
});

Inquiry Request:

mellat.inquiryRequest({
 orderId: '12345678912', // OrderID Used In Payment Request
 saleOrderId: '12345678912', // Get From Payment Callback Post Params
 saleReferenceId: '5142510', // Get From Payment Callback Post Params
}).then(function (response) {
 console.log('Payment Status: ' + response.resCode)
}).catch(function (error) {
 console.error(error);
});

Reversal Request:

mellat.reversalRequest({
 orderId: '12345678912', // OrderID Used In Payment Request
 saleOrderId: '12345678912', // Get From Payment Callback Post Params
 saleReferenceId: '5142510', // Get From Payment Callback Post Params
}).then(function (response) {
 if (response.resCode === 0) {
  console.log("Payment Is Reversed.");
 } else {
  console.warn('Gateway Error: ', response.resCode);
 }
}).catch(function (error) {
 console.error(error);
});

Callbacks Instead Of Promises

All methods can be called by using Callbacks instead of Promises, lets take paymentRequest as an example:

mellat.paymentRequest({
 amount: 1000, // Payment Amount In Rials
 orderId: '12345678912', // OrderID Generated By You
 callbackUrl: 'https://call.back/mellat', // Payment Callback URL
 payerId: '0' // Optional
}, function (error, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else if (response.resCode === 0) {
  console.log(response.refId);
 } else {
  console.warn('Gateway Error: ', response.resCode);
 }
});

TODOS

API-TODO

 • bpPayRequest
 • bpVerifyRequest
 • bpSettleRequest
 • bpInquiryRequest
 • bpReversalRequest
 • bpDynamicPayRequest
 • bpCumulativeDynamicPayRequest

Helper Methods

 • verifyAndSettle (Verify the payment and settle/reverse it)

Code

 • JSDocs and code comments
 • Unit tests using mocha

Contributing

Contributions are welcome. Please submit PRs or just file an Issue if you see something broken or in need of improving.

ResCodes Descriptions

ResCode Description
0 تراکنش با موفقیت انجام شد
11 شماره کارت نا معتبر است
12 موجودی کافی نیست
13 رمز نادرست است
14 تعداد دفعات وارد کردن رمز بیش از حد مجاز است
15 کارت نامعتبر است
16 دفعات برداشت وجه بیش از حد مجاز است
17 کاربر از انجام تراکنش منصرف شده است
18 تاریخ انقضای کارت گذشته است
19 مبلغ برداشت وجه بیش از حد مجاز است
21 پذیرنده نا معتبر است
23 خطای امنیتی رخ داده است
24 اطلاعات کاربری پذیرنده نا معتبر است
25 مبلغ نا معتبر است
31 پاسخ نا معتبر است
32 فرمت اطلاعات وارد شده صحیح نمی باشد
33 حساب نا معتبر است
34 خطای سیستمی
35 تاریخ نا معتبر است
41 شماره درخواست تکراری است
42 تراکنش Sale یافت نشد
43 قبلا درخواست Verify داده شده است
44 درخواست Verify یافت نشد
45 تراکنش Settle شده است
46 تراکنش Settle نشده است
47 تراکنش Settle یافت نشد
48 تراکنش Reverse شده است
49 تراکنش Refund یافت نشد
51 تراکنش تکراری است
54 تراکنش مرجع موجود نیست
55 تراکنش نا معتبر است
61 خطا در واریز
62 مسير بازگشت به سايت در دامنه ثبت شده برای پذيرنده قرار ندارد
98 سقف استفاده از رمز ایستا به پایان رسیده است
111 صادر کننده کارت نا معتبر است
112 خطای سوییچ صادر کننده کارت
113 پاسخی از صادر کننده ی کارت دریافت نشد
114 دارنده کارت مجاز به انجام این تراکنش نیست
412 شناسه قبض نادرست است
413 شناسه پرداخت نادرست است
414 سازمان صادر کننده قبض نامعتبر است
415 زمان جلسه کاری به پایان رسیده است
416 خطا در ثبت اطلاعات
417 شناسه پرداخت کننده نا معتبر است
418 اشکال در تعریف اطلاعات مشتری
419 تعداد دفعات ورود اطلاعات از حد مجاز گذشته است
421 IP نامعتبر است