عکس Saman Barghi

Saman Barghi

آمار

۴۸۲
(رتبه ۱۴۸)
تعداد ستاره‌های کل
۰
(رتبه ۲۳۱۴)
مشارکت‌های عمومی
۰
(رتبه ۲۵۷۹)
مشارکت‌های کل
۰
(رتبه ۲۳۳۳)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۷۲
دنبال‌کنندگان
۲۵
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

JavaScript
ApacheConf
HTML
C++
C
Assembly
CSS
Shell
CMake
Makefile