عکس Sajjad Shirazy

Sajjad Shirazy

Software developer since 2006

آمار

۲۷
(رتبه ۱۵۶۷)
تعداد ستاره‌های کل
۵۶۱۲
(رتبه ۲)
مشارکت‌های عمومی
۵۶۶۵
(رتبه ۶)
مشارکت‌های کل
۸
(رتبه ۲۸۰)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۱۹
دنبال‌کنندگان
۷۸
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

JavaScript
CSS
Vue
HTML

نکته: فقط مخزن‌هایی که حداقل ۴ ستاره دارند توسط متن‌باز جمع‌آوری می‌شوند.