عکس Reza Ghorbani

Reza Ghorbani

آمار

۲۹۸
(رتبه ۲۳۰)
تعداد ستاره‌های کل
۱
(رتبه ۲۲۵۵)
مشارکت‌های عمومی
۲۲۲
(رتبه ۷۶۰)
مشارکت‌های کل
۰
(رتبه ۲۵۵۰)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۴۰
دنبال‌کنندگان
۵۱
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

JavaScript
Objective-C
Python
Java
Shell
Ruby