عکس Saeed Hasani Borzadaran

Saeed Hasani Borzadaran

A Happy Programmer :)

آمار

۲۷
(رتبه ۱۶۶۴)
تعداد ستاره‌های کل
۶۲۸
(رتبه ۱۴۰)
مشارکت‌های عمومی
۴۳۹۰
(رتبه ۱۰)
مشارکت‌های کل
۱۵
(رتبه ۱۴۴)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۵۳
دنبال‌کنندگان
۶۸
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

JavaScript
Shell

نکته: فقط مخزن‌هایی که حداقل ۴ ستاره دارند توسط متن‌باز جمع‌آوری می‌شوند.