عکس pooya parsa

pooya parsa

Netherlands
@nuxt
@pi0@_pi0_
سازمان‌ها
عکس Persian Vueعکس Alibaba Travels Co Open Sourceعکس Fandogh

آمار

۷۲۱
(رتبه ۹۵)
تعداد ستاره‌های کل
۳۹۵۷
(رتبه ۵)
مشارکت‌های عمومی
۴۲۱۲
(رتبه ۱۲)
مشارکت‌های کل
۱۱۰
(رتبه ۳)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۲۴۰۷
دنبال‌کنندگان
۲۹۶
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

C
C++
Objective-C
Makefile
JavaScript
PHP
Java
MATLAB
HTML
Vim script
CSS
Shell
Dockerfile
TypeScript
Vue