موضوع‌ها
۵
فورک‌ها
۶
ستاره‌ها
۱۳
تاریخ ایجاد
۹ خرداد ۱۳۹۸
آخرین بروزرسانی
۷ ماه قبل

payping-client

payment and oauth2 request library for payping

نحوه استفاده

نصب

composer require flotfeali/payping-client

درخواست پرداخت

$token = "توکن اختصاصی ";
$args = [
    "amount" => میلغ تراکنش,
  "payerIdentity" => "شناسه کاربر در صورت وجود",
  "payerName" => "نام کاربر پرداخت کننده",
  "description" => "توضیحات",
  "returnUrl" => "آدرس برگشتی از سمت درگاه",
  "clientRefId" => "شماره فاکتور"
];

$payment = new \PayPing\Payment($token);

try {
  $payment->pay($args);
} catch (Exception $e) {
  var_dump($e->getMessage());
}
//echo $payment->getPayUrl();

header('Location: ' . $payment->getPayUrl());

تایید پرداخت

$token = "توکن اختصاصی";

$payment = new \PayPing\Payment($token);

try {
  if($payment->verify($_GET['refid'], 100)){
    echo "success";
  }else{
    echo "fail";
  }
}
catch (PayPingException $e) {
  foreach (json_decode($e->getMessage(), true) as $msg) {
    echo $msg;
  }
} 

بررسی ثبت نام کاربر بر اساس ایمیل


$token = "توکن اختصاصی";

$register = new \PayPing\Register($token);

var_dump($register->checkEmail("ایمیل مورد نظر"));

ثبت نام کاربر در پی پینگ

$token = "توکن اختصاصی";

$register = new \PayPing\Register($token);

$params = [
  "UserName" => "نام کاربری",
  "Email" => "ایمیل - اجباری",  
  "FirstName" => "نام کوچک",
  "LastName" => "نام خانوادگی",
  "PhoneNumber" => "شماره تلفن",
  "NationalCode" => "کد ملی",
  "BirthDay" => "تاریخ تولد",
  "Sheba" => "شناسه شبا"
];
try {
  $register_id = $register->registerUser("آدرس برگشتی هنگام تکمیل ثبت نام در پی پینگ", $params);
 header("Location: ".$register->getRegisterUrl());
}catch (Exception $e){
  echo $e->getMessage();
}

ورود کاربران توسط oauth2

$client_id = "client-id"; 
$client_secret = "client-secret"; 
$codeVerify = 'یک شناسه یکتا به ازای هر کاربر ';//generateVerified();
$callback = "آدرس برگشتی هنگام ورود در پی پینگ";
$scope = [ //دسترسی های مورد نیاز از پنل پی پینگ 
  PayPing\Scopes::OPENID
  //, ...
];

$state = ["مقادیری که بعد از ثبت نام و برگشت نیاز دارید"];


try {
  $auth = new PayPing\Authorization($client_id, $client_secret, $callback, $codeVerify);
  echo '<a href="' . $auth->getAuthLink($scope,$state) . '" >login with payping</a>' . "<br>";
} catch (Exception $exception) {
  echo $exception->getMessage();
}

تایید ورود در پنل پی پینگ


$client_id = "client-id"; 
$client_secret = "client-secret"; 
$codeVerify = 'یک شناسه یکتا به ازای هر کاربر که در مرحله قبل ساخته شده است ';
$callback = "آدرس برگشتی هنگام ورود در پی پینگ";
$auth = new PayPing\Authorization($client_id,$client_secret,$callback,$codeVerify);
try {
  echo '<pre>';
  print_r($auth->getAccessToken($callback, $codeVerify));
} catch (Exception $exception) {
  echo $exception->getMessage();
}