عکس Amir H. Payberah

Amir H. Payberah

آمار

۲۲
(رتبه ۱۸۷۲)
تعداد ستاره‌های کل
۳۹
(رتبه ۱۲۴۹)
مشارکت‌های عمومی
۳۹
(رتبه ۱۴۹۳)
مشارکت‌های کل
۴
(رتبه ۶۰۴)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۱۴۶
دنبال‌کنندگان
۱۷
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

HTML
JavaScript
Jupyter Notebook
SCSS
Python
CSS
TeX
Scala
Java
Ruby

نکته: فقط مخزن‌هایی که حداقل ۴ ستاره دارند توسط متن‌باز جمع‌آوری می‌شوند.