سازمان‌های برتر گیت‌هاب

این جدول فعال ترین سازمان‌های ایرانی در گیت‌هاب است. شما می توانید آنها را بر اساس ویژگی‌های مختلف مرتب کنید.

رتبه
سازمان
مجموع ستاره‌ها
تعداد مخزن‌ها
زبان‌های برنامه‌نویسی
۱
۳۱۱۷۲
۲۹
JavaScript
Python
HTML
۲
۷۷۷۰
۱۱
Python
Java
۳
۵۶۹۱
۶
Python
JavaScript
Inno Setup
۴
۵۵۴۵
۲
JavaScript
۵
۴۴۱۷
۲۵
Objective-C
HTML
C
۶
۴۰۵۳
۲
Kotlin
HTML
CSS
۷
۳۰۸۳
۱۳
Hack
M4
Meson
۸
۲۸۱۱
۱۱
TypeScript
JavaScript
Vue
۹
۲۵۳۰
۶
C
CSS
HTML
۱۰
۲۱۳۳
۳۲
C
Go
HTML
۱۱
۱۴۷۷
۳
Go
Shell
Makefile
۱۲
۱۳۱۵
۳۴
PHP
Blade
Shell

نکته: اگر سازمانی می‌شناسید که به سایت اضافه نشده‌است، می‌توانید آن‌ها را از صفحه ثبت کاربران اضافه کنید.