سازمان‌های برتر گیت‌هاب

این جدول فعال ترین سازمان‌های ایرانی در گیت‌هاب است. شما می توانید آنها را بر اساس ویژگی‌های مختلف مرتب کنید.

رتبه
سازمان
مجموع ستاره‌ها
تعداد مخزن‌ها
زبان‌های برنامه‌نویسی
۱
۳۰۶۴۰
۲۹
JavaScript
Python
HTML
۲
۵۵۱۴
۲
JavaScript
۳
۵۴۸۵
۶
Python
JavaScript
Inno Setup
۴
۴۳۱۹
۹
Python
Java
۵
۲۶۹۸
۱۲
Hack
M4
Meson
۶
۱۹۶۰
۴
CSS
HTML
Python
۷
۱۴۵۱
۲۶
C
C++
HTML
۸
۱۳۷۹
۲
Kotlin
Java
۱۰
۱۱۹۱
۳۲
Less
JavaScript
CoffeeScript
۱۱
۱۱۶۹
۱۰
JavaScript
Elixir
Haskell
۱۲
۱۱۳۲
۳۳
PHP
Blade

نکته: اگر سازمانی می‌شناسید که به سایت اضافه نشده‌است، می‌توانید آن‌ها را از صفحه ثبت کاربران اضافه کنید.