عکس nimadorostkar
yolov3 tensorflow object detection and report human movements in persianPython
موضوع‌ها
۰
فورک‌ها
۵
ستاره‌ها
۲۳
تاریخ ایجاد
۱۷ فروردین ۱۳۹۹
آخرین بروزرسانی
۶ ماه قبل

YOLOV3 & Tensorflow object detection and report human movements in persian

Yolov3 is an algorithm that uses deep convolutional neural networks to perform object detection. This repository implements Yolov3 using TensorFlow

الگوریتم‌های مختلفی برای پیاده‌سازی سیستم تشخیص اشیا در نظر گرفته شدند، اما در نهایت، الگوریتم YOLO به عنوان الگوریتم اصلی بر پیاده‌سازی این سیستم در نظر گرفته شد. دلیل انتخاب الگوریتم YOLO، سرعت بالا و قدرت محاسباتی آن و همچنین، وجود منابع آموزشی زیاد برای راهنمایی کاربران هنگام پیاده‌سازی این الگوریتم است.

example

Getting started

Pip

pip install -r requirements.txt

Downloading official pretrained weights

از لینک های زیر dataset رو میتونید دانلود کنید

For Linux: Let's download official yolov3 weights pretrained on COCO dataset.
# yolov3
wget https://pjreddie.com/media/files/yolov3.weights -O weights/yolov3.weights

# yolov3-tiny
wget https://pjreddie.com/media/files/yolov3-tiny.weights -O weights/yolov3-tiny.weights

For Windows: You can download the yolov3 weights by clicking here and yolov3-tiny here then save them to the weights folder.

Saving your yolov3 weights as a TensorFlow model.

Load the weights using load_weights.py script. This will convert the yolov3 weights into TensorFlow .ckpt model files!

# yolov3
python load_weights.py

# yolov3-tiny
python load_weights.py --weights ./weights/yolov3-tiny.weights --output ./weights/yolov3-tiny.tf --tiny

After executing one of the above lines, you should see .tf files in your weights folder.

Running just the TensorFlow model

The tensorflow model can also be run not using the APIs but through using detect.py script.

Don't forget to set the IoU (Intersection over Union) and Confidence Thresholds within your yolov3-tf2/models.py file

Usage examples

Let's run an example or two using sample images found within the data/images folder.

# yolov3
python detect.py --images "data/images/dog.jpg, data/images/office.jpg"

# yolov3-tiny
python detect.py --weights ./weights/yolov3-tiny.tf --tiny --images "data/images/dog.jpg"

# webcam
python detect_video.py --video 0

# video file
python detect_video.py --video data/video/paris.mp4 --weights ./weights/yolov3-tiny.tf --tiny

# video file with output saved (can save webcam like this too)
python detect_video.py --video path_to_file.mp4 --output ./detections/output.avi

Then you can find the detections in the detections folder.

demo

demo

demo


حتما اینو امتحان کنید

با دستور زیر به صورت real-time ویدیو از وبکم گرفته میشه و object های تصویر تحلیل میشه و اگه انسان شناسایی بشه به صورت صوتی اعلام میشه.


python detect_video.py --video 0