عکس Milad Nekofar

Milad Nekofar

I'm a self-taught Software Developer and a Freelancer.

آمار

۱۴۹
(رتبه ۳۹۶)
تعداد ستاره‌های کل
۳۵۳۲
(رتبه ۷)
مشارکت‌های عمومی
۹۳۹۱
(رتبه ۲)
مشارکت‌های کل
۱۵
(رتبه ۱۳۵)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۲۵۵
دنبال‌کنندگان
۵۳
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Java
PHP
Shell
JavaScript
Dockerfile
CSS