عکس Muhammad Karbalaee

Muhammad Karbalaee

Software Engineering trainee

آمار

۹۱
(رتبه ۶۳۹)
تعداد ستاره‌های کل
۲۱۵۳
(رتبه ۱۲)
مشارکت‌های عمومی
۲۱۵۹
(رتبه ۳۷)
مشارکت‌های کل
۲۰
(رتبه ۸۵)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۱۵۷
دنبال‌کنندگان
۵۰
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Java
Groovy
CSS
HTML