عکس Milad Rahimi

Milad Rahimi

Software (Backend) Engineer @snapp-cab

سازمان‌ها
عکس GoLobby

آمار

۸۱۲
(رتبه ۱۰۹)
تعداد ستاره‌های کل
۴۶۸۲
(رتبه ۸)
مشارکت‌های عمومی
۵۲۳۰
(رتبه ۱۱)
مشارکت‌های کل
۱۶
(رتبه ۱۲۵)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۲۴۰
دنبال‌کنندگان
۲۶
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

PHP
JavaScript
CSS
Hack
Go
Dockerfile
Python
HTML
Shell
miladrahimi/go-street

A Very Simple CLI Game Written in Go

۱۴
۰
۰
Go
miladrahimi/laravel-jwt-auth

JWT authentication guard and tools for your Laravel REST APIs

۱۶
۷
۰
PHP
miladrahimi/php-jwt

A PHP implementation of JWT (JSON Web Token) generator, parser, verifier, and validator

۵۶
۷
۰
PHP
miladrahimi/php-mellat-bank

Iranian Mellat Bank Gateway for PHP Projects

۱۱
۲
۰
PHP
miladrahimi/phpcrypt

Encryption, decryption, and password hashing tools for PHP projects

۲۸
۶
۰
PHP
miladrahimi/phprouter

PhpRouter is a powerful, and very fast HTTP URL router for PHP projects

۱۵۲
۱۶
۲
PHP
miladrahimi/phpconfig

A configuration service for your PHP projects!

۸
۰
۰
PHP
miladrahimi/ping-monitor

A simple tool to monitor server pings

۹
۰
۰
JavaScript
miladrahimi/phpsession

PHP session tools

۷
۰
۰
PHP
miladrahimi/phpcontainer

PSR-11 compliant dependency injection container (IoC) for PHP projects.

۱۰
۰
۰
PHP
miladrahimi/phptemplate

A PHP template engine!

۸
۰
۰
PHP
miladrahimi/airfile

An online clipboard to share files!

۶
۲
۰
PHP
miladrahimi/laravel-docker-compose

Run Laravel projects (FPM/NGINX & Octane/Swoole) using Docker and Docker-compose (+ MySQL 8, Redis 7, Horizon, Crontab)

۲۷
۶
۰
Dockerfile
miladrahimi/health-monitor

A simple tool to monitor server health

۶
۱
۰
JavaScript
miladrahimi/phpcookie

PHP cookie tools

۶
۰
۰
PHP
miladrahimi/php-enum

A PHP abstract enum class

۷
۲
۰
PHP
miladrahimi/twitter-bot

A lightweight PHP package for calling Twitter Bot APIs

۷
۱
۰
PHP
miladrahimi/phplogger

A simple logger for php projects

۶
۰
۰
PHP
miladrahimi/laracaptcha

Laravel simple captcha

۵
۰
۰
PHP
miladrahimi/singet

A simple web proxy that can fetch (get, download or stream) a single URL.

۹
۱۰
۰
Go

نکته: فقط مخزن‌هایی که حداقل ۴ ستاره دارند توسط متن‌باز جمع‌آوری می‌شوند.