عکس kargaranamir
A package that extracts Persian time and date markers by applying regexes. Python
موضوع‌ها
۲
فورک‌ها
۲
ستاره‌ها
۱۸
تاریخ ایجاد
۱۸ آبان ۱۴۰۰
آخرین بروزرسانی
۱۳ روز قبل
لایسنس
MIT License

parstdex (persian time date extractor) - پارس تی‌دِکس

Pre-requisites

 • This utility is written in Python 3. You will need a Python 3 interpreter installed or you will have to package this into a self contained executable.

 • This utility just uses builtin re. Therefore, you will not need to install any dependencies.

How to Install parstdex

pip install git+https://github.com/kargaranamir/parstdex

How to Upgrade parstdex

pip install --upgrade git+https://github.com/kargaranamir/parstdex

How to use

Beta: Both marker and value extractor are supported

from parstdex import MarkerExtractor

# make a marker extractor object: this object will provide an environment for producing regexes and functions to process input text 
extractor = MarkerExtractor()

input_sentence = """ماریا شنبه عصر در ساعت نه و پنجاه نه دقیقه مورخ 13می 1999 با نادیا تماس گرفت اما نادیا بعدا در 1100/09/09 قمری به پرسش او پاسخ داد."""
print("Original Sentence:\n", input_sentence)
normalized_sentence, result, values = extractor.time_value_extractor(input_sentence)

## Print results
print("Normalized Sentence:\n", normalized_sentence)
print("All Extracted Markers: ")
print(result)
for item in result:
  print(normalized_sentence[item[0]:item[1]])

print("All Value Markers Extracted: ")
print(values)
Original Sentence:
 ماریا شنبه عصر در ساعت نه و پنجاه نه دقیقه مورخ 13می 1999 با نادیا تماس گرفت اما نادیا بعدا در 1100/09/09 قمری به پرسش او پاسخ داد.
Normalized Sentence:
 ماریا شنبه عصر در ساعت نه و پنجاه نه دقیقه مورخ 13 می 1999 با نادیا تماس گرفت اما نادیا بعدا در 1100/09/09 قمری به پرسش او پاسخ داد.
All Extracted Markers: 
[(6, 15), (18, 43), (48, 59), (96, 112)]
شنبه عصر 
ساعت نه و پنجاه نه دقیقه 
13 می 1999 
1100/09/09 قمری 
All Value Markers Extracted: 
['شنبه عصر', '09:59:00', '13/05/1999', '1100/09/09 ه.ق']

Stable: Marker extractor is supported (Faster than Beta Version)

from parstdex import MarkerExtractor

# make a marker extractor object: this object will provide an environment for producing regexes and functions to process input text 
extractor = MarkerExtractor()

input_sentence = """ماریا شنبه عصر در ساعت نه و پنجاه نه دقیقه مورخ 13می 1999 با نادیا تماس گرفت اما نادیا بعدا در 1100/09/09 قمری به پرسش او پاسخ داد."""
print("Original Sentence:\n", input_sentence)
normalized_sentence, result = extractor.time_marker_extractor(input_sentence)

## Print results
print("Normalized Sentence:\n", normalized_sentence)
print("All Extracted Markers: ")
print(result)
for item in result:
  print(normalized_sentence[item[0]:item[1]])
Original Sentence:
 ماریا شنبه عصر در ساعت نه و پنجاه نه دقیقه مورخ 13می 1999 با نادیا تماس گرفت اما نادیا بعدا در 1100/09/09 قمری به پرسش او پاسخ داد.
Normalized Sentence:
 ماریا شنبه عصر در ساعت نه و پنجاه نه دقیقه مورخ 13 می 1999 با نادیا تماس گرفت اما نادیا بعدا در 1100/09/09 قمری به پرسش او پاسخ داد.
All Extracted Markers: 
[(6, 15), (18, 43), (48, 59), (96, 112)]
شنبه عصر 
ساعت نه و پنجاه نه دقیقه 
13 می 1999 

File Structure:

Parstdex architecture is very flexible and scalable and therefore suggests an easy solution to adapt to new patterns which haven't been considered yet.


├── parstdex         
│   └── utils
|  |  └── annotation
|  |  |  └── ...
|  |  └── pattern
|  |  |  └── ...
|  |  └── const.py
|  |  └── normalizer.py
|  |  └── pattern_to_regex.py
|  |  └── word_to_value.py
|  └── timeMarkerExtractor.py
└── Test      
│   └── in
|    └── ...
└── main.py
└── requirement.txt

Acknowledgement

Initiation of this work came from this article and corresponding repository.

Mansouri, Behrooz, et al. "ParsTime: Rule-Based Extraction and Normalization of Persian Temporal Expressions." 
European Conference on Information Retrieval. Springer, Cham, 2018.

Citation

If you use any part of this library in your research, please cite it using the following BibTex entry.

@misc{parstdex,
 author = {Kargaran, Amir Hossein and Mirzababaei, Sajad and Jahad, Hamid},
 title = {Parstdex: Persian Time Date Extractor Python Library},
 year = {2021},
 publisher = {GitHub},
 journal = {GitHub Repository},
 howpublished = {\url{https://github.com/kargaranamir/parstdex}},
}