عکس Hossein Mousavi

Hossein Mousavi

Software Engineer 👨‍💻 | @Google Developer Author ✍️

سازمان‌ها
عکس Alibaba Travels Co Open Sourceعکس Iran React Community

آمار

۸۷
(رتبه ۷۳۳)
تعداد ستاره‌های کل
۲۲۴۸
(رتبه ۱۸)
مشارکت‌های عمومی
۲۲۸۴
(رتبه ۳۹)
مشارکت‌های کل
۱۶
(رتبه ۱۲۱)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۶۹
دنبال‌کنندگان
۳۶
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

TypeScript
SCSS
CSS
HTML
JavaScript
Shell