عکس Hootan HT

Hootan HT

Full Stack .NET Developer @dotnet-foundation member 🦸🏻‍♂️

United State , California , Los Angeles
Freelance
https://hootanht.github.io/resume@hootanht@hootanht

آمار

۹۷
(رتبه ۶۵۸)
تعداد ستاره‌های کل
۱۳۱
(رتبه ۶۷۸)
مشارکت‌های عمومی
۲۸۳
(رتبه ۶۵۵)
مشارکت‌های کل
۴
(رتبه ۶۵۸)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۲۱۲
دنبال‌کنندگان
۴۴
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

HTML
CSS
C#
JavaScript