عکس hadi

hadi

He/Him Called Hadi.az ・Node.js Developer ・UI/UX Designer

سازمان‌ها
عکس Paraffin Tutorialsعکس Nava - نوآ

آمار

۱۴۸
(رتبه ۴۳۵)
تعداد ستاره‌های کل
۱۶۲۰
(رتبه ۳۶)
مشارکت‌های عمومی
۱۶۲۰
(رتبه ۸۵)
مشارکت‌های کل
۱۲
(رتبه ۱۹۵)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۶۵
دنبال‌کنندگان
۱۹
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

EJS
CSS
JavaScript
Shell
Procfile