عکس Ahad Birang

Ahad Birang

سازمان‌ها
عکس Alibaba Travels Co Open Source

آمار

۴۰
(رتبه ۱۳۰۴)
تعداد ستاره‌های کل
۷۱۱
(رتبه ۱۱۴)
مشارکت‌های عمومی
۲۴۳۰
(رتبه ۳۲)
مشارکت‌های کل
۲۲
(رتبه ۷۰)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۱۶۰
دنبال‌کنندگان
۱۱۵
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Java
TypeScript
HTML
Vue
JavaScript

نکته: فقط مخزن‌هایی که حداقل ۴ ستاره دارند توسط متن‌باز جمع‌آوری می‌شوند.