عکس ebraminio

ebraminio

آمار

۲۹۲
(رتبه ۲۱۱)
تعداد ستاره‌های کل
۲۶۵۸
(رتبه ۱۰)
مشارکت‌های عمومی
۲۶۵۸
(رتبه ۲۷)
مشارکت‌های کل
۳۹
(رتبه ۲۴)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۴۳۳
دنبال‌کنندگان
۲۲۰
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

C++
C#
C
Java
Python
HTML
CMake
Shell
Batchfile
Dockerfile
JavaScript