عکس Mohammad Dori

Mohammad Dori

I'm developer and I love JavaScript and Python!

آمار

۲۰۴
(رتبه ۳۲۸)
تعداد ستاره‌های کل
۲۶۳۰
(رتبه ۱۰)
مشارکت‌های عمومی
۲۶۳۰
(رتبه ۳۱)
مشارکت‌های کل
۰
(رتبه ۲۲۹۵)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۱۳۴
دنبال‌کنندگان
۶۶
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Jupyter Notebook
JavaScript
Python
HTML
CSS
Dockerfile
Shell

نکته: فقط مخزن‌هایی که حداقل ۴ ستاره دارند توسط متن‌باز جمع‌آوری می‌شوند.