عکس David Carlisle

David Carlisle

سازمان‌ها
عکس bidi-tex GitHub Organisation

آمار

۱۵۳
(رتبه ۴۴۳)
تعداد ستاره‌های کل
۲۴۲۹
(رتبه ۱۲)
مشارکت‌های عمومی
۲۴۲۹
(رتبه ۳۱)
مشارکت‌های کل
۳۹
(رتبه ۲۳)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۱۵۶
دنبال‌کنندگان
۴۵
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

TeX
HTML
JavaScript
Perl
CSS
C#
Roff
Shell
XSLT
Lua
Batchfile