عکس Behdad Esfahbod

Behdad Esfahbod

سازمان‌ها
عکس HarfBuzzعکس HarfBuzz

آمار

۹۸۹
(رتبه ۹۱)
تعداد ستاره‌های کل
۲۹۶۰
(رتبه ۱۳)
مشارکت‌های عمومی
۲۹۶۰
(رتبه ۲۷)
مشارکت‌های کل
۱۶
(رتبه ۱۲۲)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۱۶۶۶
دنبال‌کنندگان
۶۴
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Smalltalk
PHP
C++
Roff
C#
HTML
Objective-C
Python
C
GLSL
SWIG
Perl
Awk
M4
CSS
JavaScript
Shell
Makefile