عکس amirshnll
Persian Swear Dataset - you can use in your production to filter unwanted content. دیتاست کلمات نامناسب و بد فارسی برای فیلتر کردن متن هاJupyter Notebook
موضوع‌ها
۰
فورک‌ها
۳۶
ستاره‌ها
۱۹۳
تاریخ ایجاد
۹ خرداد ۱۳۹۹
آخرین بروزرسانی
حدود ۲ ماه قبل
لایسنس
Apache License 2.0

Persian-Swear-Words

Persian (Farsi) Swear Words + .json Datasets

 • Author: Amir Shokri
 • Author Email: amirsh.nll@gmail.com
 • Last Update: 11 October, 2021
 • Data format: JSON Data
 • Functions Availabe :
  • PHP
  • Python
  • Javascript
 • Contribute: Fork and Push Requests :)
 • DOI : 10.34740/kaggle/dsv/2094967

Note: This is a to-be-complete list of Persian Swears you can use in your production to filter unwanted content. Wordlist is available in JSON format.

یادداشت ها:

برخی از کلمات در ظاهر کلمات بد به حساب نمیان ولی برای کاربردهای خاص ممکنه نیاز به فیلتر شدن داشته باشن که هر کس با توجه به نیاز باید شخصی سازی انجام بده و از این دیتاست استفاده کنه

در صورت علاقه، به تکمیل شدن این دیتاست کمک کنید

از این دیتاست در فیلتر کردن متن ها در پروژه های خود استفاده کنید و متون پاک و سالمی را داشته باشید

از ارسال PR های کوچک خودداری کنید و مشارکت مفیدتری داشته باشید.

به جز مشارکت در دیتاست می توانید به زبان برنامه نویسی مورد نظر خودتان class یا function با کمک این دیتاست بنویسید و به پروژه اضافه کنید. در حال حاضر توابع مربوط به زبان های زیر موجود است:

 • PHP
 • Python
 • Javascript

Installation

composer

composer require amirshnll/persian-swear-words

npm

npm i persian-swear-words

Usage

PHP 🔗 Class

require('PersianSwear.php');
$persianswear = new PersianSwear();

// is bad
if($persianswear->is_bad('خر'))
  echo 'is bad';
else
  echo 'not bad';

// not bad
if($persianswear->is_bad('امروز'))
  echo 'is bad';
else
  echo 'not bad';

// not bad
if($persianswear->is_bad('چرت و پرت'))
  echo 'is bad';
else
  echo 'not bad';

$persianswear->add_word('چرت و پرت');
// is bad

if($persianswear->is_bad('چرت و پرت'))
  echo 'is bad';
else
  echo 'not bad';

// is bad
if($persianswear->is_bad('گاو'))
  echo 'is bad';
else
  echo 'not bad';

$persianswear->remove_word('گاو');

// not bad
if($persianswear->is_bad('گاو'))
  echo 'is bad';
else
  echo 'not bad';

// not bad
if($persianswear->has_swear('تو دوست من هستی'))
  echo 'is bad';
else
  echo 'not bad';

// is bad
if($persianswear->has_swear('تو هیز هستی'))
  echo 'is bad';
else
  echo 'not bad';

echo $persianswear->filter_words('تو دوست من هستی'); // تو دوست من هستی 
echo $persianswear->filter_words('تو هیز هستی'); // تو * هستی 
echo $persianswear->filter_words('تو هیز هستی', "&"); // تو & هستی 

echo $persianswear->tostring(); // show all swear words

Python 🔗 Class

persianswear = PersianSwear()

print(persianswear.is_bad('خر')) # True

print(persianswear.is_bad('امروز')) # False

print(persianswear.is_bad('چرت و پرت')) # False

persianswear.add_word('چرت و پرت')
print(persianswear.is_bad('چرت و پرت')) # True

print(persianswear.has_swear('تو دوست من هستی')) # False

print(persianswear.has_swear('تو هیز هستی')) # True

print(persianswear.filter_words('تو دوست من هستی')) # تو دوست من هستی

print(persianswear.filter_words('تو هیز هستی')) # تو * هستی

print(persianswear.filter_words('تو هیز هستی', '&')) # تو & هستی

print(persianswear.tostring()) # show all swear words

Javascript 🔗 Function

console.log(PersianSwear.is_bad('خر')); // true
console.log(PersianSwear.is_bad('امروز')); // false

console.log(PersianSwear.is_bad('چرت و پرت')); // false
PersianSwear.add_word('چرت و پرت');
console.log(PersianSwear.is_bad('چرت و پرت')); // true

console.log(PersianSwear.is_bad('گاو')); // true
PersianSwear.remove_word('گاو');
console.log(PersianSwear.is_bad('گاو')); // false

console.log(PersianSwear.has_swear('تو دوست من هستی')); // false
console.log(PersianSwear.has_swear('تو هیز هستی')); // true

console.log(PersianSwear.filter_words('تو دوست من هستی')); // تو دوست من هستی 
console.log(PersianSwear.filter_words('تو هیز هستی')); // تو * هستی 
console.log(PersianSwear.filter_words('تو هیز هستی', '&')); // تو & هستی 

از این دیتاست و کلمات این دیتاست می توانید برای فیلتر کردن کامنت ها و پیام های اینستاگرامتون هم استفاده کنید:

https://youtu.be/8YNCmrB5Y0MDonate (BTC Address) : 188GPtyoyz2LXXxbyWcCrDgUM7ejSHHgZd

Donate (Ethereum Address) : 0x2a77dAB50D76A2aE0A3A7572Ee2Fc34d5F94b3dB


Other datasets collected by me