عکس Amirreza Askarpour

Amirreza Askarpour

Software Enginner

آمار

۲۴۹
(رتبه ۳۲۳)
تعداد ستاره‌های کل
۳۲۸۹
(رتبه ۱۲)
مشارکت‌های عمومی
۳۲۸۹
(رتبه ۲۳)
مشارکت‌های کل
۹
(رتبه ۲۷۳)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۱۹۳
دنبال‌کنندگان
۱۵۳
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Shell
Rust
Go
Zig
Emacs Lisp
Haskell
Lua
PowerShell
Vim script
Nix
Makefile
Erlang