عکس Amirreza Askarpour

Amirreza Askarpour

Software Enginner, #gopher, #ziglang

Tehran-Iran
Snapp-Cab
@amirrezaask@amirrezaask

آمار

۱۸۸
(رتبه ۳۲۳)
تعداد ستاره‌های کل
۱۹۷۰
(رتبه ۱۸)
مشارکت‌های عمومی
۱۹۷۰
(رتبه ۴۶)
مشارکت‌های کل
۱۰
(رتبه ۲۴۴)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۱۴۴
دنبال‌کنندگان
۱۴۲
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Shell
Rust
Go
Zig
Emacs Lisp
Haskell
Lua
PowerShell
Vim script
Nix
Makefile
Erlang