عکس amirfrsd
Objective-C
موضوع‌ها
۰
فورک‌ها
۲
ستاره‌ها
۱۴
تاریخ ایجاد
۱۰ بهمن ۱۳۹۵
آخرین بروزرسانی
حدود ۵ سال قبل
لایسنس
MIT License

ZarinPal

request/verify payments from ZarinPal for iOS

requirements: Zarinpal Merchant ID

Changelog

 • SandBox Mode Added - Note: This will only work for payment requests

Swift

Simply Drag Files to your project (ZarinPal.h,.m) , Then #import "ZarinPal.h" in your Bridging header, you are done :P

Payment Request

    let zarinPalObject = ZarinPal.init(merchantID: "MERCHANT-ID",sandBoxMode:true)
    zarinPalObject?.startPayment(withAmount: "", callBackURL: "", description: "", mobile: "", email: "", paymentBlock: { (success, response) in
      if success {
        print("Payment URL \(response)")
      } else {
      
      }
    })

Payment Verification Request

    let zarinPalObject = ZarinPal.init(merchantID: "MERCHANT-ID",sandBoxMode:true)
    zarinPalObject?.verifyPayment(withAmount: "", authority: "", verificationBlock: { (success, response) in
      if success {
        print(response)
      } else {
      
      }
    })

Objective-C

Payment Request

  ZarinPal *zarinPalObject = [[ZarinPal alloc] initWithMerchantID:@"MERCHANT-ID" sandBoxMode:true];
  [zarinPalObject startPaymentWithAmount:@"AMOUNT IN TOMANS" callBackURL:@"CALLBACK URL" description:@"DESCRIPTION" mobile:@"MOBILE" email:@"EMAIL" paymentBlock:^(BOOL success, NSString *response) {
    if (success) {
      NSLog(@"Payment URL: %@",response);
    } else {
      NSLog(@"Error Code : %@",response);
    }
  }];

Payment Verification Request

  ZarinPal *zarinPalObject = [[ZarinPal alloc] initWithMerchantID:@"MERCHANT-ID" sandBoxMode:true];
  [zarinPalObject verifyPaymentWithAmount:@"AMOUNT IN TOMANS" authority:@"AUTHORITY" verificationBlock:^(BOOL success, NSString *response) {
    if (success) {
      NSLog(@"this is Ref ID : %@",response);
    } else {
      NSLog(@"%@",response);
    }
  }];