عکس Alious

Alious

Love learning/reading/writing. Learn something new every day.

آمار

۴۳۷۷
(رتبه ۲۱)
تعداد ستاره‌های کل
۵
(رتبه ۱۹۵۵)
مشارکت‌های عمومی
۹
(رتبه ۱۹۵۸)
مشارکت‌های کل
۰
(رتبه ۲۱۷۶)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۹۷
دنبال‌کنندگان
۲۶
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

TypeScript
JavaScript
CSS
HTML
Vue