عکس Ali Chraghi

Ali Chraghi

آمار

۷۵
(رتبه ۸۲۱)
تعداد ستاره‌های کل
۸۳۶
(رتبه ۸۸)
مشارکت‌های عمومی
۸۹۲
(رتبه ۲۱۷)
مشارکت‌های کل
۵۸
(رتبه ۱۱)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۷۷
دنبال‌کنندگان
۳۴
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

C
HTML
Assembly
Vue
CSS
Shell
Perl
Odin
C++
Rust
Zig
Go
JavaScript
Julia