عکس alefvanoon

alefvanoon

سازمان‌ها
عکس Libre-Tubeعکس Persian Open Source Software Festival (POSSF)

آمار

۲۳
(رتبه ۱۶۹۹)
تعداد ستاره‌های کل
۲۳۱۳
(رتبه ۱۱)
مشارکت‌های عمومی
۲۳۵۰
(رتبه ۳۳)
مشارکت‌های کل
۴۳
(رتبه ۱۹)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۷۵
دنبال‌کنندگان
۸۰
تعداد مخزن‌های کل

نکته: فقط مخزن‌هایی که حداقل ۴ ستاره دارند توسط متن‌باز جمع‌آوری می‌شوند.