عکس Xamin Project

Xamin Project

The Xamin Server Virtualization Infrastructure (SVI), is a debian based GNU/Linux operating system for server functionality.

عضو‌ها
عکس fzerorubigd

آمار

۳۳۹
(رتبه ۲۰۳)
تعداد ستاره‌های کل
۷
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

PHP
Harbour
HTML

نکته: فقط مخزن‌هایی که حداقل ۴ ستاره دارند توسط متن‌باز جمع‌آوری می‌شوند.