موضوع‌ها
۳
فورک‌ها
۴
ستاره‌ها
۲۱
تاریخ ایجاد
۲۶ خرداد ۱۳۹۶
آخرین بروزرسانی
بیشتر از ۴ سال قبل
لایسنس
MIT License

Angular2PersianPipes

Persian pipes for Angular2 apps.

Install

npm

npm install angular2-persian-pipes --save

Usage

Import PersianPipesModule into your app's modules:

import { PersianPipesModule } from 'angular2-persian-pipes';

@NgModule({
 imports: [
  PersianPipesModule
 ]
})

This makes all the angular2-persian-pipes pipes available for use in your app.

IsPerNumberPipe

This pipe take a Template expressions and check it is persian number?

Example
<h3>{{1234567890 | isPerNumber}}</h3>  <!--output: false-->
<h3>{{'1234567890' | isPerNumber}}</h3> <!--output: false-->
<h3>{{'1۱2۲3۳4۴5۵6۶7۷8۸9۹0۰' | isPerNumber}}</h3> <!--output: false-->
<!-- ۱۲۳٤٥٦۷۸۹۰ is arabic number. -->
<h3>{{'۱۲۳٤٥٦۷۸۹۰' | isPerNumber}}</h3>  <!--output: false-->
<h3>{{'۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰' | isPerNumber}}</h3>  <!--output: true-->

PerNumberPipe

This pipe take a Template expressions and convert to persian digits.

Example
<h3>{{'12345679' | perNumber}}</h3> <!--output: ۱۲۳۴۵۶۷۹-->

PerToEngNumberPipe

This pipe take a Template expressions and convert to english number.

Example
<h3>{{'1234567890' | perToEngNumber}}</h3> <!--output: 1234567890-->
<h3>{{'۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰' | perToEngNumber}}</h3> <!--output: 1234567890-->
<!-- this pipe just persian number to english number and arabic number not suported this pipe. -->
<h3>{{'۱۲۳٤٥٦۷۸۹۰' | perToEngNumber}}</h3> <!--output: 0-->

NumToPerWord

This pipe take a Template expressions and convert to persian word.

Example
 <h3>{{'1234567890' | numToPerWord}}</h3> <!--output: یک میلیارد و دویست و سی و چهار میلیون و پانصد و شصت و هفت هزار و هشتصد و نود-->
 <h3>{{'۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰' | numToPerWord}}</h3> <!--output: یک میلیارد و دویست و سی و چهار میلیون و پانصد و شصت و هفت هزار و هشتصد و نود-->
 <h3>{{'۱۲۳٤٥٦۷۸۹۰' | numToPerWord}}</h3> <!--output: ۱۲۳٤٥٦۷۸۹۰ is not valid number! -->
 <h3>{{1234567890 | numToPerWord}}</h3> <!--output: یک میلیارد و دویست و سی و چهار میلیون و پانصد و شصت و هفت هزار و هشتصد و نود-->

SafePerWord

This pipe take a 'string' and replace all arabic letters with persian(e.g 'ي' and 'ك' replace with 'ی' and 'ک').

Example
 <h3>{{'انگولار يك فريمورك ساختاري براي وب اپليكيشن هاي پويا است.' | safePerWord}}</h3> <!--output: انگولار یک فریمورک ساختاری برای وب اپلیکیشن های پویا است.-->
 <h3>{{'Angular يك فريمورك ساختاري براي وب اپليكيشن هاي پويا است.' | safePerWord}}</h3> <!--output: Angular یک فریمورک ساختاری برای وب اپلیکیشن های پویا است.-->

IsNationalCode

This pipe take a 'nationalCode' and check it is correctly?

nationalCode >> شماره ملی

Example
 <h3>{{'0082959277' | isNationalCode}}</h3> <!--output: true-->
 <h3>{{'۰۰۸۲۹۵۹۲۷۷' | isNationalCode}}</h3> <!--output: true-->
 <h3>{{'۰۰۸۲۹٥۹۲۷۷' | isNationalCode}}</h3> <!--output: false-->
 <h3>{{0082959277 | isNationalCode}}</h3> <!--output: true-->

IsCompanyNationalId

This pipe take a 'CompanyNationalId' and check it is correctly?

CompanyNationalId >> شناسه ملی شرکت

Example
 <h3>{{'10260595692' | isCompanyNationalId}}</h3> <!--output: true-->
 <h3>{{'۱۰۲۶۰۵۹۵۶۹۲' | isCompanyNationalId}}</h3> <!--output: true-->
 <h3>{{'۱۰۲۶۰٥۹٥۶۹۲' | isCompanyNationalId}}</h3> <!--output: false-->
 <h3>{{10260595692 | isCompanyNationalId}}</h3> <!--output: true-->

License

MIT