عکس Jafar Akhondali

Jafar Akhondali

Good at everything, master of nothing

سازمان‌ها
عکس Persepolis

آمار

۲۱۶
(رتبه ۲۹۲)
تعداد ستاره‌های کل
۴۲
(رتبه ۱۱۹۴)
مشارکت‌های عمومی
۴۴
(رتبه ۱۳۹۹)
مشارکت‌های کل
۱۰
(رتبه ۲۲۴)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۱۵۶
دنبال‌کنندگان
۴۶
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

C
CSS
Shell
JavaScript
HTML
Python
Makefile