عکس Javad Rajabzadeh

Javad Rajabzadeh

Software Engineer

سازمان‌ها
عکس Nipoعکس PyFarsi Software Foundation

آمار

۳۳۰
(رتبه ۲۰۸)
تعداد ستاره‌های کل
۴۷۰
(رتبه ۲۱۵)
مشارکت‌های عمومی
۵۸۱
(رتبه ۳۸۶)
مشارکت‌های کل
۲۵
(رتبه ۵۴)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۱۲۲
دنبال‌کنندگان
۹۲
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

HTML
JavaScript
CSS
Classic ASP
XSLT
Go
Shell
Makefile
Dockerfile
PHP