عکس Hadi Eskandari

Hadi Eskandari

آمار

۹۱
(رتبه ۶۹۴)
تعداد ستاره‌های کل
۵۳۲
(رتبه ۱۸۰)
مشارکت‌های عمومی
۱۱۵۰
(رتبه ۱۵۱)
مشارکت‌های کل
۶۱
(رتبه ۹)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۹۵
دنبال‌کنندگان
۸۰
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Smalltalk
C#
F#
Batchfile