عکس Bnyro

Bnyro

Linux & privacy enthusiast, Maintainer of LibreTube

سازمان‌ها
عکس Team LibreTube

آمار

۳۶۰
(رتبه ۲۱۹)
تعداد ستاره‌های کل
۵۰۸۲
(رتبه ۶)
مشارکت‌های عمومی
۵۰۸۲
(رتبه ۱۳)
مشارکت‌های کل
۱۵
(رتبه ۱۳۱)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۱۱۳
دنبال‌کنندگان
۳۵
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Assembly
C++
Kotlin
Vue
JavaScript
CSS
HTML