عکس BlackSnowDot

BlackSnowDot

The best thing I know, best time for coding is 3am.

سازمان‌ها
عکس Matrix Team

آمار

۸۶
(رتبه ۸۵۴)
تعداد ستاره‌های کل
۳۱۵۲۲۲
(رتبه ۱)
مشارکت‌های عمومی
۳۱۵۲۲۲
(رتبه ۱)
مشارکت‌های کل
۲۲
(رتبه ۷۲)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۶۶
دنبال‌کنندگان
۱۴
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Python