عکس AmirHossein Mohammadi

AmirHossein Mohammadi

Software developer.

سازمان‌ها
عکس Iranian Free Translators Groupعکس Neotrinost

آمار

۱۱۴۲
(رتبه ۷۴)
تعداد ستاره‌های کل
۳۵۰۲
(رتبه ۱۱)
مشارکت‌های عمومی
۶۸۵۶
(رتبه ۶)
مشارکت‌های کل
۳۶
(رتبه ۲۸)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۱۹۰
دنبال‌کنندگان
۱۴۶
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Jupyter Notebook
Dart
SCSS
C++
PHP
Python
TypeScript
Java
EJS
JavaScript
JSON
C#
HTML
Go
CSS
Sass
Hack
Assembly
Markdown
Swift
C
Dockerfile
Kotlin
Objective-C
Procfile
Shell

نکته: فقط مخزن‌هایی که حداقل ۴ ستاره دارند توسط متن‌باز جمع‌آوری می‌شوند.