عکس AmirHossein Mohammadi

AmirHossein Mohammadi

Software developer at Narbon.

Turkey, Izmir
Narbon Technologists
amirhossein.info@BlackIQ@GNU_Amir
سازمان‌ها
عکس Iranian Free Translators Groupعکس Neotrinost

آمار

۱۱۰۴
(رتبه ۶۷)
تعداد ستاره‌های کل
۵۲۹۰
(رتبه ۴)
مشارکت‌های عمومی
۷۲۸۰
(رتبه ۳)
مشارکت‌های کل
۹۰
(رتبه ۶)
مخزن‌های مشارکت‌شده
۱۵۴
دنبال‌کنندگان
۱۳۳
تعداد مخزن‌های کل

زبان‌های برنامه‌نویسی

Python
Jupyter Notebook
Dart
SCSS
C++
PHP
EJS
CSS
TypeScript
Java
JSON
C#
HTML
Go
Sass
Hack
JavaScript
Assembly
Markdown
Swift
C
Shell
Dockerfile
Kotlin
Objective-C

نکته: فقط مخزن‌هایی که حداقل ۴ ستاره دارند توسط متن‌باز جمع‌آوری می‌شوند.