عکس AminMozhgani
A Persian POS Tagger trained by The Persian Universal Dependency Treebank (Persian UD) with TensorflowPython
موضوع‌ها
۱
فورک‌ها
۲
ستاره‌ها
۷
تاریخ ایجاد
۲۸ دی ۱۳۹۶
آخرین بروزرسانی
بیشتر از ۴ سال قبل

Persian_POS_Tagger

#این عضو شورای نگهبان تایید کرد در صورتی که چند تن از نمایندگان تهران حذف شوند انتخابات باید در مرحله دوم برگزار شود .

عضو/NOUN
شورای/NOUN
نگهبان/NOUN
تایید/NOUN
کرد/VERB
در/ADP
صورتی/NOUN
که/CCONJ
چند/ADJ
تن/NOUN
از/ADP
نمایندگان/NOUN
تهران/NOUN
حذف/NOUN
شوند/AUX
انتخابات/NOUN
باید/AUX
در/ADP
مرحله/NOUN
دوم/ADJ
برگزار/ADJ
شود/AUX
./PUNCT

It's a Persian POS Tagger trained by The Persian Universal Dependency Treebank (Persian UD) with Tensorflow. I've used TensorFlow Part-of-Speech Tagger codes for this purpose. The training set shows 90% accuracy over 13800 steps of training with 0.5 loss.

Using

Just put your text in data/input.txt file and execute python demo.py, the desired result will be added to data/result.txt.