مشاهده همه مجموعه‌ها
Awesome Lists

Awesome Lists

۳۷ پروژه

فهرست‌های شگفت‌انگیز یا Awesome Lists فهرست‌های مدیریت‌شده‌ای از پروژه‌های کد در یک دامنه، برنامه یا کاربرد خاص هستند.

عکس fffaraz
fffaraz/awesome-cpp

A curated list of awesome C++ (or C) frameworks, libraries, resources, and shiny things. Inspired by awesome-... stuff.

۴۲۷۹۲
۶۷۰۶
۳۴۸
عکس dariubs
dariubs/GoBooks

List of Golang books

۱۳۵۸۰
۱۸۱۶
۴
عکس mjebrahimi
mjebrahimi/Awesome-Microservices-DotNet

💎 A collection of awesome training series, articles, videos, books, courses, sample projects, and tools for Microservices in .NET

۲۱۲۵
۳۰۴
۰
عکس soroushchehresa
soroushchehresa/awesome-coronavirus

🦠 Huge collection of useful projects and resources for COVID-19 (2019 novel Coronavirus)

۱۵۲۶
۳۶۰
۰
TypeScript
عکس mdibaiee
mdibaiee/awesome-lite-websites

A list of awesome lightweight websites without all the bloat

۱۳۰۷
۵۰
۰
عکس mehdihadeli
mehdihadeli/awesome-software-architecture

A curated list of awesome articles, videos, and other resources to learn and practice software architecture, patterns, and principles.

۱۱۱۲
۶۷
۴
عکس fffaraz
fffaraz/awesome-courses

List of free online programming/CS courses [Massive Open Online Courses]

۳۳۷
۷۸
۱
عکس Rabios
Rabios/awesome-raylib

Curated list of awesome stuff for raylib.

۳۰۸
۱۶
۰
عکس mehdihadeli
mehdihadeli/awesome-go-education

A curated list of awesome articles and resources for learning and practicing Go and its related technologies.

۱۷۹
۸
۰
Go
عکس ebraminio
ebraminio/awesome-qsharp

A curated list of Q# code and resources.

۱۳۵
۲۵
۰
عکس MRezaSafari
MRezaSafari/AwesomeFrontend

Curated list of awesome videos, courses, tips and tricks, resources, and articles in frontend development world.

۱۳۰
۲۲
۱
عکس dariubs
dariubs/awesome-proxy

A collaborative list of awesome proxy servers and resources. Feel free to contribute!

۱۲۹
۲۶
۱