مشاهده همه مجموعه‌ها
Awesome Lists

Awesome Lists

۳۱ پروژه

فهرست‌های شگفت‌انگیز یا Awesome Lists فهرست‌های مدیریت‌شده‌ای از پروژه‌های کد در یک دامنه، برنامه یا کاربرد خاص هستند.

عکس fffaraz
fffaraz/awesome-cpp

A curated list of awesome C++ (or C) frameworks, libraries, resources, and shiny things. Inspired by awesome-... stuff.

۳۷۴۹۴
۶۲۵۰
۳۴۴
عکس dariubs
dariubs/GoBooks

List of Golang books

۱۲۲۴۲
۱۶۹۶
۳
عکس mehdihadeli
mehdihadeli/awesome-software-architecture

A curated list of awesome articles, videos, and other resources to learn and practice about software architecture, patterns, and principles.

۷۷۳۸
۳۵۴
۲
عکس mjebrahimi
mjebrahimi/Awesome-Microservices-DotNet

💎 A collection of awesome training series, articles, videos, books, courses, sample projects, and tools for Microservices in .NET

۱۷۷۲
۲۶۸
۰
عکس soroushchehresa
soroushchehresa/awesome-coronavirus

🦠 Huge collection of useful projects and resources for COVID-19 (2019 novel Coronavirus)

۱۴۹۰
۳۷۰
۰
TypeScript
عکس mdibaiee
mdibaiee/awesome-lite-websites

A list of awesome lightweight websites without all the bloat

۱۲۰۸
۴۸
۰
عکس mehdihadeli
mehdihadeli/awesome-go-education

A curated list of awesome articles and resources for learning and practicing Go and its related technologies.

۹۷۶
۸۶
۰
Go
عکس mehdihadeli
mehdihadeli/awesome-dotnet-core-education

A curated list of awesome articles and resources for learning and practicing .Net Core and its related technologies.

۳۴۷
۴۲
۰
C#
عکس fffaraz
fffaraz/awesome-courses

List of free online programming/CS courses [Massive Open Online Courses]

۳۱۷
۷۷
۲
عکس MRezaSafari
MRezaSafari/AwesomeFrontend

Curated list of awesome videos, courses, tips and tricks, resources, and articles in frontend development world.

۱۲۳
۲۴
۱
عکس ebraminio
ebraminio/awesome-qsharp

A curated list of Q# code and resources.

۱۲۱
۲۲
۰
عکس dariubs
dariubs/awesome-proxy

A collaborative list of awesome proxy servers and resources. Feel free to contribute!

۱۱۴
۲۰
۱