مشاهده همه مجموعه‌ها
Angular

Angular

۶۶ پروژه

انگولار یک فریم‌ورک متن‌باز برنامه وب تایپ‌اسکریپتی است که توسط تیم انگولار در گوگل و جامعه‌ای از افراد و شرکت‌های دیگر هدایت می‌شود و یک بازنویسی از انگولار‌جی‌اس است.

عکس fingerpich
fingerpich/jalali-moment

Display, parse, manipulate, validate and convert jalali (Persian, Khorshidi, Shamsi) or Gregorian (Miladi) dates and times.

۳۴۴
۶۴
۷
JavaScript
عکس AmirkabirDataMiners
AmirkabirDataMiners/ADM-dateTimePicker

Pure AngularJs dateTimePicker

۲۴۳
۹۶
۶۶
CSS
عکس fingerpich
fingerpich/jalali-angular-datepicker

Highly configurable jalali (shamsi, khorshidi, persian) date picker built for Angular ( 2 or more ) applications

۱۴۵
۵۵
۱۸
TypeScript
عکس ali-master
ali-master/pwa-badge

Badging for PWA app icons, Like Native Apps

۱۳۲
۵
۱
JavaScript
عکس alihoseiny
alihoseiny/ngx-persian

A full-featured toolset for Persian Applications Created by Angular (v > 2) containing Pipes, Services, Directives, and javascript Similar Date object for working with Jalali Date.

۱۰۲
۱۴
۰
TypeScript
عکس mohebifar
mohebifar/angular-persian

🌏 Persian tools for angular.js

۹۸
۱۳
۳
CoffeeScript
عکس kordeviant
kordeviant/mat-datepicker-module-persian

Persian Jalali datepicker for Angular Material - dependent on (material, cdk, moment-jalaali)

۸۷
۱۵
۱۲
TypeScript
عکس Saeed-Pooyanfar
Saeed-Pooyanfar/ng-persian-datepicker

Persian datepicker for angular 12+

۴۶
۶
۶
TypeScript
عکس mmdsharifi
mmdsharifi/ng2-admin-rtl

🆖 Angular 2 admin dashboard framework

۴۱
۱۰
۰
TypeScript
عکس arastu
arastu/angularjs-idangero.us-swiper

using idangero.us-swiper in angularjs

۳۹
۷
۱
CSS
عکس amirdeljouyi
amirdeljouyi/graph-coloring

Graph grounding for graph coloring algorithms such as Welsh Powell and Evolution algorithms like Harmony Search and Genetic

۳۳
۰
۰
TypeScript
عکس VahidN
VahidN/angular-template-driven-forms-lab

A collection of tips and tricks about how to use an Angular (2+) app with an ASP.NET Core app.

۳۰
۱۰
۱
TypeScript