عکس پست "معرفی کتاب‌خانه‌های DatePicker جلالی"

معرفی کتاب‌خانه‌های DatePicker جلالی

۱۵ بهمن ۱۴۰۰
علیرضا زمانی

استفاده از تاریخ و زمان در بیش‌تر نرم‌افزار‌ها یک نیاز است و گاه‌شماری پیش‌فرض در تمام زبان‌ها و فریم‌ورک‌ها،‌ گام‌شماری میلادی است. از آنجایی که ما ایرانی هستیم و از تاریخ شمسی (جلالی) استفاده می‌کنیم، چالشی برای تبدیل تاریخ، تعامل کاربر با تاریخ و... ایجاد می‌شود.

خوشبختانه توسعه‌دهندگان ایرانی برای بیش‌تر زبان‌ها و فریم‌ورک‌ها، راه‌حل‌هایی را به‌صورت کتاب‌خانه‌های اپن‌سورس ایجاد کرده که شما می‌توانید به راحتی نصب و استفاده کنید.

در ادامه سعی کرده‌ایم تعدادی از کتاب‌خانه‌های Date Picker را برای React، Vue.js، Angular، React Native، Flutter، Kotlin، Java و jQuery گردآوری کنیم. هر کدام از کتابخانه‌های آورده شده صفحه مستندات و نحوه استفاده دارند.

React

Kiarash-Z/react-modern-calendar-datepicker

mberneti/react-datepicker2

evandhq/react-persian-datepicker

shahabyazdi/react-multi-date-picker

rzkhosroshahi/react-jalali-datepicker

persian-tools/persian-mobile-datepicker

A-Kasaaian/react-advance-jalaali-datepicker

jQuery

babakhani/pwt.datepicker

behzadi/persianDatepicker

mousavian/bootstrap-jalali-datepicker

1saeedsalehi/Persian-DatePicker

pheroMona13/kamaDatepicker

Vue.js

talkhabi/vue-persian-datetime-picker

talkhabi/vue3-persian-datetime-picker

theroozbeh/vue2-persian-datepicker

alireza-ab/vue-persian-datepicker

AngularJS / Angular

AmirkabirDataMiners/ADM-dateTimePicker

fingerpich/jalali-angular-datepicker

kordeviant/mat-datepicker-module-persian

AminRahimi/angular-bootstrap-persian-datepicker

Saeed-Pooyanfar/ng-persian-datepicker

peymanebrahimi/AngularMaterialJalaliDate

mehrabisajad/ng2-datepicker-jalali

AmirkabirDataMiners/ADM-dateTimePicker

Mds92/mds-angular-datetime-picker-package

JavaScript (No Dependencies)

majidh1/JalaliDatePicker

React Native

HosseinShabani/react-native-modern-datepicker

MohamadKh75/react-native-jalali-datepicker

mohammad-goldast/React-native-jalali-date-picker

Flutter

PersianFlutter/persian-datetime-picker

Ali-Azmoud/persian_datepicker

FatulM/shamsi_date

sobimor/flutter_date_picker_timeline

alikhaleghi76/flutter-datepicker

Kotlin

aminography/PrimeDatePicker

SirLordPouya/PersianLinearDatePicker

Android (Java)

mohamad-amin/PersianMaterialDateTimePicker

samanzamani/PersianDate

aliab/Persian-Date-Picker-Dialog

alibehzadian/PersianDatePicker

ali-sardari/PersianRangeDatePicker

mohsenjahani/JalaliMaterialDateTimePicker

mirshahbazi/MAMPersianDatePicker


⭐️ ستاره دادن به هر یک از پروژه‌های معرفی شده به گسترش آن‌ها کمک بزرگی می‌کند. پس اگر هر کدام از این پروژه‌ها را کاربردی یا جالب پیدا کردید، حتما به آن‌ها در گیت‌هاب ستاره بدهید.

عکس پروفایل علیرضا زمانی
علیرضا زمانی
@alitnk